Hỏi ngày 12/01/2014 bởi Bùi Văn Thịnh

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Anh chị ơi cho em hỏi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 với???
Trả lời ngày 12/01/2014 0
1. Đối tượng kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2013:
- Tất cả các cá nhân nhận thu nhập tại ( biên chế, hợp đồng có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên) không phân biệt đến mức khấu trừ thuế TNCN hay chưa.

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên thì phải tự kê khai ( mẫu 09/KK-TNCN và các phụ lục 09A,09C) và nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục thuế Hà Nội.
- Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh thì phải tự kê khai ( mẫu 09/KK-TNCN và các phụ lục 09A, 09B,09C) và nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục thuế Hà Nội.

2. Thời điểm thống kê: Từ 1/1/2013 đến 31/12/2013

(Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 Áp dụng theo Thông  tư  số 84/2008, Thông tư số 62/2009 của Bộ Tài chính về việc kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác; Từ 01/07/2013 đến 31/12/2013 sẽ áp dụng theo Luật thuế thu nhập cá nhân số 08/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012).

3. Kê khai giảm trừ gia cảnh:

a . Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013:

- Về giảm trừ cho bản thân người có thu nhập: Mức được giảm trừ là 4 triệu đồng/ tháng.

- Về giảm trừ cho người phụ thuộc: Mức giảm trừ được tính theo số người phụ thuộc, số tháng được tính giảm trừ và mức tiền được trừ cho một người một tháng ( 1,6 triệu đồng/người/tháng).

- Những cá nhân đã đăng ký kê khai giảm trừ người phụ thuộc thì phòng Tài chính kế toán sẽ giảm trừ theo kê khai. Trường hợp chưa nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì đề nghị các cá nhân đăng ký kê khai bổ sung tại phòng Tài chính kế toán. Các cá nhân tự chịu trách nhiệm về việc kê khai giảm trừ người phụ thuộc.

“Trích thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân; ”

“Trích thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27-3-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân”.

b .Từ 01/07/2013 đến 31/12/2013:

- Từ 01/07/2013, căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 08/VBHN-VPQH, thì mức  giảm trừ cho bản thân người có thu nhập như sau:

+ Mức giảm trừ cho bản thân người có thu nhập là 9 triệu đồng/tháng.

+ Mức giảm trừ cho người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/tháng; việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.
HC Soft Team
Đơn giản - Gọn nhẹ - Hiệu quả
http://www.misa.com.vn
Tin cậy - Tiện ích - Tận tình
http://fast.com.vn
Đối tác lâu dài, tin cậy
HC Soft Team
Đơn giản nhưng hiệu quả
http://effectsoft.com.vn
Ý tưởng hay - Giải pháp tốt
http://www.psi.vn
Giao dịch CK trực tuyến